Bij Ontspan Me werken we met huisregels. Wil je weten hoe we met jouw gegevens omgaan? Zie onze privacyverklaring.

Voor de franchise van Size Zero gelden onderstaande voorwaarden m.b.t. lidmaatschap waarbij het getekende lidmaatschapsformulier bindend is.

 

1. Algemeen
1.1 Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst tekent, wordt u hierna “lid” van Ontspan Me. Daarmee kunt u gedurende de duur van uw lidmaatschap behandeling met de Easy Shape Trainer ondergaan.
1.2 Inschrijving vindt schriftelijk plaats, d.m.v. inschrijving voor een behandeling (aanmeldformulier) of d.m.v. een email bericht naar info@ontspan.me met daarin uw naam, adresgegevens, e-mailadres en mobiele nummer.
1.3 U ontvangt voor de behandeling een vragenlijst die u zo uitgebreid mogelijk dient in te vullen.
1.4 Afspraken voor behandelingen vinden plaats op volgorde van ontvangst van aanmelding en betaling.
1.5 Inschrijven is persoonsgebonden en bindend.
1.6 Indien er niet aan bovenstaande voorwaarden is voldaan kan de gereserveerde plaats worden vergeven aan een andere cliënt.
1.7 Na inschrijving is het lid tot uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de behandeling gerechtigd de inschrijving kosteloos te annuleren. Dit dient te gebeuren d.m.v. de afspraak te verschuiven in ons reserveringssysteem of een e-mailbericht naar info@ontspan.me te sturen. Telefonische annuleringen worden niet rechtsgeldig geacht.
1.8 Bij annulering van inschrijving binnen 24 uur voor aanvang van de behandeling zijn de volledige behandelingskosten verschuldigd, ongeacht de reden van afmelding.
1.9 In enkele gevallen van dringende, onvoorziene omstandigheden als gevolg van overmacht, zoals ERNSTIGE ziekte en plotseling overlijden van naasten, kan er in overleg een passende uitzondering op de annuleringsregeling gemaakt worden.
1.10 Wanneer door dringende, onvoorziene omstandigheden de behandeling niet door kan gaan, wordt de behandeling naar een ander datum verplaatst. Het is dan niet mogelijk restitutie van de behandeling te verkrijgen.
1.11 Bij over-intekening wordt er een wachtlijst gehanteerd op volgorde van inschrijvingsdatum. U ontvangt dan bevestiging van plaatsing op de wachtlijst.
1.12 Iedereen die een Easy Shape Trainer behandeling ondergaat, draagt te allen tijde zelf verantwoordelijkheid voor inschrijving, fysiek en psychisch welzijn en eventuele behoefte aan aanvullende- of vervolg begeleiding.
1.13 Behandelingen zijn niet overdraagbaar.
1.14 Bij annulering binnen 24 uur voor de behandeling is geen restitutie behandeling of geld mogelijk.
1.15 Behandelingen zijn op eigen risico, Ontspan Me is niet aansprakelijk voor gezondheidsklachten na of tijdens het ondergaan van de behandeling.
1.16 Het lid dient zich te houden aan de voorschriften van de salonmanager. Bij onjuist gebruik van de machine, draagt het lid te allen tijde zelf verantwoordelijkheid voor de gevolgen.

2. Voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Ontspan Me.
2.2 Ontspan Me is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking.

3. Lidmaatschap
3.1 Het lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’. Het lid, niet zijnde een rechtspersoon, heeft bij online inschrijving het recht om aan Ontspan Me mee te delen dat hij / zij afziet van het lidmaatschap, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden, binnen 3 dagen vanaf de dag die volgt op de inschrijving.
3.2 Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Ontspan Me worden overgedragen.
3.3 Ontspan Me behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen. Ontspan Me zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van een lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de lidmaatschapspas binnenkomt inderdaad het lid betreft.
3.4 Het lid mag gedurende de openingstijden gebruik maken van de Easy Shape Trainer behandelingen bij Ontspan Me.
3.5 Ontspan Me kent twee soorten lidmaatschappen: een Beperkt Lidmaatschap en een Onbeperkt Lidmaatschap. Onder beperkt verstaat Ontspan Me: de tienrittenkaart. Onder Onbeperkt Lidmaatschap verstaat Ontspan Me een maandabonnement, in beginsel voor de duur van een jaar/half jaar/drie maanden, waarbij het contract stilzwijgend verlengd wordt.
3.6 Wegens gezondheidsredenen wordt het afgeraden meer dan 1 keer per week gebruik te maken van de machine. In uitzonderlijke gevallen kan dit naar 2 keer per week worden omgezet, echter alleen voor de duur van maximaal 4 weken, bij aanvang van het lidmaatschap indien de behandelaar dit in het behandelplan opneemt.
3.7 In geval van een jaar abonnement, half jaar abonnement of drie maanden abonnement is het aan het lid toegestaan met het abonnement 1 keer per week (4 x per maand) gebruik te maken van de machine. In geval van een onderhoudsabonnement is het aan het lid toegestaan met het abonnement 2 keer per maand gebruik te maken van de machine.
3.8 Ontspan Me is gerechtigd om te sluiten of te verhuizen naar een andere locatie om voor haar motiverende redenen. Indien er na de sluiting of verhuizing geen (andere) Size Zero vestiging in een straal van 15 kilometer van de in de overeenkomst vermelde thuisvestiging ligt, krijgt het lid de mogelijkheid om kosteloos en zonder opzegtermijn tussentijds de overeenkomst te beëindigen, vanaf het moment van sluiting of verhuizing.

4. Lidmaatschapsgelden
4.1 Het lidmaatschapsgeld dient door het lid via SEPA automatische periodieke incasso bij vooruitbetaling te worden voldaan, op maandbasis, dan wel desgewenst voor de initiële contractduur (of een verlenging daarvan).
4.2 Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de overeenkomst, en het lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Ontspan Me, is het lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.
4.3 De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten dienen bij inschrijving bij Ontspan Me te worden voldaan. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat de overeenkomst nietig verklaard kan worden.
4.4 Ontspan Me behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via SEPA automatische incasso.
4.5 Wanneer een SEPA automatische incasso wordt gestorneerd mag Ontspan Me stornokosten in rekening brengen. Deze kosten bedragen 15 euro per gestorneerd bedrag.
4.6 Bij niet tijdige betaling is het lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het lid aan Ontspan Me te worden voldaan. Het lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Ontspan Me tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.
4.7 Indien Ontspan Me over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het lid, is het lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK), dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €40,-. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan Ontspan Me het lid 1 % rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. Het lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Ontspan Me tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau, is c.q. zal worden voldaan.
4.8 Alle prijzen zijn inclusief BTW. Ontspan Me is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.
4.9 Ontspan Me is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste drie maanden vanaf de in de overeenkomst vermelde ‘startdatum van het lidmaatschap’, heeft het lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

5. Privacy
5.1 Ontspan Me verwerkt de persoonsgegevens van het lid overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor een aantal doeleinden. Die doeleinden zijn: het uitvoering geven aan de overeenkomst, facturatie, ledenadministratie, het op de hoogte houden van producten en diensten van Ontspan Me en aan haar gelieerde ondernemingen.
5.2 Het lid heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Ontspan Me kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Ontspan Me.

6 Beëindiging of ontbinding lidmaatschap
6.1 Op een lidmaatschap met een initiële looptijd van 3, 6 of 12 maanden, van een lid dat in de voorgaande 12 maanden geen lid is geweest, is de Ontspan Me tevredenheidgarantie van toepassing. De tevredenheidgarantie houdt in dat indien het lid, conform Ontspan Me administratie, binnen 30 dagen na aanvang van de eerste afslankbehandeling minimaal 8 maal bezocht heeft, het lid de mogelijk heeft de overeenkomst tussentijds per direct op te zeggen. Deze regeling is alleen van toepassing bij jaar- en halfjaar en drie maanden abonnementen, ingeval van een tienrittenkaart geldt deze regeling niet. De ondergane 8 behandelingen worden bij een beroep op de tevredenheidsgarantie omgezet naar een losse behandeling en de prijs daarvan, te weten 59 euro per behandeling: te weten 8 x 59 euro is 472 euro in totaal.
6.2 Indien het lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk bij Ontspan Me opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.
6.3 Opzegging dient schriftelijk te gebeuren middels een opzegbrief. De opzegbrief dient bij voorkeur bij Ontspan Me te worden ingevuld en ingeleverd samen, en in overleg, met één van de medewerkers van de salon.
6.4 Om de goede ontvangst van de opzegbrief te waarborgen adviseert Ontspan Me deze per aangetekende post te verzenden (t.a.v. Marjolijn Beuzekamp, zie adres op website).
6.5 Het, door het lid, tussentijds beëindigen van de overeenkomst is uitsluitend mogelijk a. op medische gronden waarbij een medische verklaring voorzien van logo, handtekening en stempel behandelend arts vereist is; b. bij overlijden (onder verstrekking van een overlijdensakte) of c. bij het verhuizen buiten een straal van honderd kilometer van Ontspan Me, waarbij een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist is. Bij het niet aanwezig zijn van deze gronden, is Ontspan Me gemachtigd elk afgelopen bezoek in rekening te brengen, voor de prijs van 59 euro per behandeling, of is zij gerechtigd alle openstaande maandtarieven op te eisen. Wat wij verstaan onder medische gronden wordt in deze onder artikel 6.6. nader toegelicht.
6.6 Medische gronden die wij aanmerken als geldige reden om het abonnement per direct stop te zetten: plaatsing pacemaker of nieuwe hartkleppen, epilepsie, of blijvend ernstig letsel.
6.7 Ontspan Me mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:
a. als het lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
b. als het lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;
c. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelenstelling van het lid;
d. indien het lid de huisregels niet naleeft, dan wel indien het lid de toegang is geweigerd of ontzegd. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

7 Opschorting (tijdelijk stopzetten)
7.1 In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van Ontspan Me het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van negen maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring voorzien van logo, handtekening en stempel behandelend arts, of ander – ten genoegen van Ontspan Me – deugdelijk bewijs. Wat wij verstaan onder langdurige ziekte, blessure of letsel wordt in artikel 7 .2. nader toegelicht.
7.2 Gezondheidsredenen die wij aanmerken als geldige reden om het abonnement tijdelijk stop te zetten: ernstige hartklachten (infarct, aanval), beroerte, tropische ziekten, oedeem, ernstige trombose, open wonden ten gevolge van een operatie en zwangerschap.
7.3 Voor iedere opschorting is Ontspan Me bevoegd administratiekosten in rekening te brengen.
7 .4. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.
7.5 De betalingsverplichting van het lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

8. Openingstijden
8.1 Ontspan Me is bevoegd geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
8.2 Ontspan Me is bevoegd de openingstijden/ dagen tijdelijk/ blijvend te wijzigen.
8.3 Ontspan Me is bevoegd voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het lid heeft geen recht op compensatie of restitutie van lidmaatschapsgelden.
8.4 Indien Ontspan Me om welke reden dan ook niet beschikbaar is, gaat het lid ermee akkoord dat hij/zij bij een andere Size Zero salon, kan afslanken, en gaan, indien deze verhindering langer dan 14 dagen duurt, voor de duur van de verhindering, de overeenkomst en de incassomachtiging automatisch over naar één andere Size Zero salon.
8.5 Bij Ontspan Me is er sprake van een zomerstop of feestdagenstop. Elke salon is gerechtigd om in de zomer- of feestdagen maanden twee weken de salon te sluiten, of op onregelmatige tijden de salon te openen. Het lid heeft geen recht op compensatie of restitutie van lidmaatschapsgelden.
8.6 Ontspan Me is bevoegd te verhuizen naar een voor haar meer geschikte locatie. Hier kunnen door het lid geen rechten tot opzegging aan worden verleend.

9. Informatieverplichting
9.1 Veranderingen in de persoonlijke situatie van het lid (o.a. adres of bank gegevens) dienen direct, schriftelijk, aan Ontspan Me, te worden doorgegeven.
9.2 Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Ontspan Me kosten dient te maken om de nieuwe (persoons)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het lid.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Ontspan Me en Size Zero, zijn niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Ontspan Me of haar leidinggevenden.
10.2 leder lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch Ontspan Me, noch Size Zero, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van Ontspan Me.
10.3 Voorzover Ontspan Me toch aansprakelijk is, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat het lid in het jaar van de schadeveroorzakende gebeurtenis aan Ontspan Me heeft betaald.

11 Huisreglement
11.1 Het lid is bekend met de door Ontspan Me gehanteerde huisregels. Deze zijn ook aanwezig bij Ontspan Me. Het lid is verplicht deze huisregels na te leven.
11.2 Ontspan Me kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.
11.3 Het lid is bekend met het feit dat er voor het gebruik van de Easy Shape Trainer strikte regels zijn en zal deze te allen tijde in acht nemen.

12 Slotbepalingen
12.1 Op alle door Ontspan Me gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. In het geval van geschillen is alleen de rechter van de rechtbank Amsterdam bevoegd kennis te nemen van het geschil.

Adres

Ontspan Me

Zijlbaan 42a
(ingang Yoga Loft Leiderdorp)
2352 BN Leiderdorp
Tel: 06-43083619

Reserveer online

Ben je toe aan een massage, afslank- of schoonheidsbehandeling? Boek dan hier online jouw afspraak

Reserveer hier

Openingstijden

maandag     13:30 – 21:30
dinsdag       09:00 – 21:30
woensdag   09:00 – 18:00
donderdag  09:00 – 18:00
vrijdag         09:00 – 21:30
zaterdag      op aanvraag
zondag                Gesloten